Se vedtægterne som PDF dokument

Vedtægter for Kofukan Karate Ballerup

§ 1. Navn og beliggenhed:

Stk. 1. Foreningen fører navnet Kofukan Karate Ballerup (herefter ”Foreningen”).

§ 2. Foreningens hjemsted:

Stk. 1. Foreningen er hjemhørende i Ballerup Kommune.

§ 3. Foreningens formål:

Stk. 1. Det er Foreningens formål, via det sociale fællesskab, at optræne medlemmer i Shito-Ryu Kofukan Karate-Do, herunder:
– At udvikle medlemmernes etikette, respekt, selvkontrol, viljestyrke, udholdenhed, kreativitet og
mod.
– At udvikle gode personlige egenskaber og en stærkere karakter hos vores medlemmer.
– At fremme venskaber blandt medlemmerne.
– At beskytte korrekte karate teknikker og katas.
– At respektere værdien af traditionelle katas.
– At forene studierne af Kihon, kata og kumite.
– At gribe analysen af teknikkerne videnskabeligt an.
– At opnå en dybere mening med karate igennem fysisk og psykisk stabilitet og harmoni, der giver
velvære, således at karate, til forskel fra mange andre sportsgrene, bliver af stor værdi i udøverens
daglige liv, og dermed til større gavn for foreningen og det sociale engagement.
Stk. 2. Alle Foreningens medlemmer skal have mulighed for at udvikle deres sociale forståelse
uanset alder, køn, oprindelse, samt sportslige evner.
Stk. 3. Vi tilstræber, at Foreningens medlemmer deltager i det sociale liv, der er i Foreningen og at
alle tager et medansvar for Foreningens fællesskab og de aktiviteter der foregår i Foreningen.

§ 4. Medlemskab

Stk. 1. Foreningen kan optage aktive og passive medlemmer:
– Som går ind for Foreningens formål
– Som på optagelsestidspunktet er fyldt 4 år og som udviklingsmæssigt findes modne nok til at
dyrke karate. Chefinstruktøren træffer beslutning i disse anliggender.
Stk. 2. Man er medlem af Foreningen, når man er tilmeldt et hold og kontingentet er betalt.
Stk. 3. Skulle det komme til bestyrelsens kendskab at en ansøger tidligere er straffet for vold,
voldelig optræden eller anden legemskrænkelse, skal ansøgerens optagelse tages op af bestyrelsen.
Stk. 4. Aktive medlemmer er personer, der aktivt træner karate i Foreningen.
Stk. 5. Med mindst 8 dages skriftligt varsel til kassereren kan et medlem overgå til at være passivt
medlem.
Stk. 6. Passivt medlemskab giver ret til at deltage i Foreningen sociale arrangementer på lige fod
med aktive medlemmer. Passivt medlemskab giver ikke ret til træning. Passivt medlemskab sikrer,
at medlem kan genaktivere medlemskab uden betaling af tilmeldingsgebyr.

§ 5. Kontingent

Stk. 1. Kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Kontingentet betales kvartalsvis forud, og forfalder hver 91. dag fra indmeldelsesdato.
Stk. 3. Passive medlemmer betaler et mindre gebyr pr. kvartal.
Stk. 4. Hvis medlemssystem ikke kan trække kontingent indenfor senest 15 dage efter forfaldsdato,
betragtes det pågældende medlem for udmeldt. Herefter kræves ny indmeldelse.
Stk. 5. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan på ny optages som medlem i
Foreningen, før vedkommende korrekt har udredt sin tidligere kontingentrestance.
Stk. 6. I tillæg til kontingentet kan bestyrelsen fastsatte krav om betaling for medlemmers
individuelle deltagelse i forskellige aktiviteter i Foreningen, herunder f.eks. deltagelse i graduering,
stævner, rejser, sociale arrangementer m.m.

§ 6. Udmeldelse

Stk. 1. Udmeldelse af Foreningen kan kun ske skriftligt til Foreningens kasserer med en uges varsel.
Stk. 2. Udmeldelse fritager ikke et medlem for at betale sin eventuelle gæld til Foreningen.

§ 7. Eksklusion

Stk. 1. Efter bestyrelsens beslutning kan et medlem ekskluderes når særlige forhold giver anledning
hertil, herunder tilfælde hvor:
– Et medlems opførsel strider mod Foreningens vedtægter eller medlemmet arbejder imod
Foreningen eller på anden vis handler til skade for Foreningen.
– Et medlem på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter, ved brud på etikette, eller ved
voldelig optræden eller anden form for legemskrænkelse.
Stk. 2. I sager om eksklusion er det bestyrelsen alene der kan iværksætte dette.
Stk. 3. Beslutning om eksklusion kræver mindst 2/3 af bestyrelsens stemmer herfor.
Stk. 4. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin
afgørelse.

§ 8. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Foreningens anliggender.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på et tidspunkt fastsat af bestyrelsen. Det
tilstræbes at holde generalforsamlingen så tidligt på året som muligt, dog senest inden udgangen af
februar måned.
Stk. 3. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 30 dages varsel af Bestyrelsen og
offentliggøres ved direkte besked til Foreningens medlemmer.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være udformet skriftlig og være
formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5. Dagsordenen med bilag offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Stk. 6. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, ikke er i kontingentrestance og
som har været medlem af Foreningen i mindst 3 måneder. Forældre til børn under 16 år har en
stemme pr. barn – dog har ingen af Foreningens medlemmer mere end én stemme.
Stk. 7. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at
lede forhandlingerne.
Stk. 8. De af bestyrelsen trufne afgørelser skal på forlangende af 1/3 af de tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.
Stk. 9 Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte
medlemmer.
Stk. 10. Der kan kun afgives stemme til generalforsamlingen ved personligt fremmøde.
Stk. 11. Afstemning skal, såfremt et medlem forlanger det, foretages skriftligt.
Stk. 12. Der skrives referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og
underskrives efterfølgende af dirigenten og bestyrelsesformanden og gøres tilgængeligt senest 14
dage efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Stk. 1. Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor, og evt. suppleant
9. Eventuelt

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes
når mindst 1/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer skriftlig indgiver begæring herom til
bestyrelsen.
Stk. 2. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at
begæringen er fremsat over for bestyrelsen.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal varsles med mindst 14 dage.

§ 11. Bestyrelsen – valg:

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer: en formand, en kasserer, en sekretær, og yderligere to
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Stk. 3. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år samt forældre eller værger til
medlemmer.
Stk. 4. Formand og 1. bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Kasserer, sekretær og 2.
bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.
Stk. 5. 1-2 suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på et år ad
gangen.
Stk. 6. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i
stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny. Suppleantens funktionstid er indtil første
ordinære generalforsamling.
Stk. 7. Genvalg til bestyrelsen er tilladt.

§ 12. Bestyrelsen – konstitution:

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde efter den ordinære
generalforsamling. På mødet fastlægges bestyrelsens roller og ansvarsfordeling.
Stk. 2. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand eller sekretær.

§ 13. Bestyrelsen – opgaver:

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer Foreningen i alle
forhold. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3/5 medlemmer, heriblandt formanden eller
sekretæren, deltager i mødet.
Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende ved afstemninger i
bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det
nødvendigt, dog minimum 6 gange årligt. Suppleanter kan deltage i møderne med taleret, men har
ingen stemmeret.
Stk. 5. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 7 dages varsel. Dagsorden for mødet
fremsendes til bestyrelsen senest 3 dage før det fastsatte mødetidspunkt.
Stk. 6. Der kan fraviges fra de i stk. 5 nævnte tidsfrister, hvis der er enighed om det i bestyrelsen.
Stk. 7. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der indhentes børneattest fra samtlige instruktører i
Foreningen. Bestyrelsen har tavshedspligt for så vidt angår indholdet af attesterne.
Stk. 8. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af medlemmer såvel som familiemedlemmer. Et
udvalgsmedlem kan tillige være medlem af bestyrelsen. Udvalg kan have karakter af stående udvalg
f.eks. socialt udvalg, eller de kan nedsættes til at forestå arbejde med særlige opgaver eller
projekter i Foreningen.
Stk. 9. Udvalgsmedlemmerne kan efter bestyrelsens beslutning tillægges møderet og taletid ved
bestyrelsesmøder i det omfang spørgsmål, der er relevant for udvalgets virke eller resultater skal
drøftes.
Stk. 10. Over bestyrelsens og udvalgs forhandlinger føres protokol.

§ 14. Teknisk Udvalg:

Stk. 1. Som klubbens Sensei (chefinstruktør) udpeges én af klubbens højest graduerede trænere.
Denne person udpeges af klubbens øvrige højest graduerede og skal tillige godkendes af Kofukan
International.
Stk. 2. Teknisk udvalg sammensættes af klubbens Sensei.
Stk. 3. Teknisk udvalg er ansvarlig for den karate tekniske del af alle Foreningens aktiviteter,
herunder:
– beslutninger af teknisk og træningsmæssig karakter
– valg af undervisningspensum og udarbejdelse af undervisningsmateriale
– overordnet koordinering af undervisningsprincipper, gradueringspensum og lignende
Stk. 4. Teknisk udvalg har ansvaret for at koordinere træningen i Foreningen og er det
koordinerende udvalg for Foreningens instruktører.
Stk. 5. Teknisk udvalg udvælger de turneringer som Foreningen vælger at deltage i, samt de elever,
der skal repræsentere Foreningen ved turneringer og andre arrangementer.
Stk. 6. Medlemmer i Teknisk udvalg må gerne bestride andre poster i Foreningen, herunder i
bestyrelse, udvalg og lignende.
Stk. 7. Udvalget kan vælge at inddrage andre personer til møderne eller til udvalgsarbejde, hvis
dette findes hensigtsmæssigt.
Stk. 8. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden og er ansvarlig for de beslutninger som
udvalget træffer. Alle beslutninger tages til referat.

§ 15. Tegning og hæftelse:

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
Stk. 2. Det er formanden eller kassereren i Foreningen med et andet bestyrelsesmedlem, der har
ret til at indgå aftaler på Foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte
bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper.
Stk. 3. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes Foreningen af den
samlede bestyrelse.
Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af Foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke Foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for
de forpligtelser, der påhviler Foreningen.

§ 16. Regnskab:

Stk. 1. Kassereren skal føre regnskab efter de almindelige gældende regnskabsprincipper.
Stk. 2. Driftsregnskabet forelægges bestyrelsen løbende igennem regnskabsåret.
Stk. 3. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
Stk. 4. Kassereren skal inden generalforsamlingen aflevere årsregnskabet for det foregående år og
status pr 31/12 til revision.
Stk. 5. Foreningens årsregnskab med påtegning fra revisor skal fremlægges til godkendelse på
generalforsamlingen.

§ 17. Revision:

Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen revisor.
Stk. 2. Revisor skal hvert år, og senest i februar måned, gennemgå det samlede årsregnskab for det
forgangne år og påse, at beholdningerne er tilstede. Årsregnskab og status forsynes med påtegning
herom.
Stk. 3. Revisor har til hver en tid adgang til uanmeldt at efterse regnskab og beholdninger.

§ 18. Vedtægtsændringer:

Stk. 1. Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§ 19. Foreningens opløsning:

Stk. 1. Bestemmelse om Foreningens opløsning kan kun tages af en i dette øjemed indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af Foreningens stemmeberettigede
medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer for
forslaget.
Stk. 3. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til
en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Stk. 4. I tilfælde af beslutning om Foreningens opløsning skal generalforsamlingen på samme møde
ved simpelt flertal beslutte hvilke almennyttige/almenvelgørende formål i Ballerup Kommune, som
Foreningens formue, efter indfrielse af Foreningens eventuelle økonomiske forpligtelser, skal
anvendes til.

På kofukan.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Cookies kan anvendes til at skelne de forskellige brugere på en hjemmeside fra hinanden samt til at måle trafik på en hjemmeside. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til ovennævnte formål.  Læs mere